Информация

Метода ТЕС като вид терапия (транскраниална електростимулация на защитните механизми на мозъка) e разработeн преди около 40 години в Института по физиология носещ името на И.П.Павлов в Руската Академия на Науките (Санкт-Петербург) от група учени под ръководството на доктора на медицинските науки, професор, академик на Руската Академия за Естествени Науки и Академията за медико-технически науки, лауреата на Държавна премия на СССР -Валерий.П.Лебедев с прилагане принципите на доказателствената медицина.

Към момента метода ТЕС-терапия е общопризнат метод, в света и в България, за лечение чрез физиотерапия.

Метода ТЕС-терапия е основан на експериментално открито явление за селективността на определено транскраниално електрическо въздействие на защитната система на мозъка при човека и животните, регистрирано  като научно откритие в Международната асоциация на авторите на научни открития и изобретения.

Следва да подчертаем, че ефектите на ТЕС-терапията имат следните отличителни особенности:

1. Проявяват се комплексно и едновременно.

2. Имат хомеостатична насоченост.

3. Имат многокомпонентен системен характер.

По-долу е представен обзор, явяващсе по своята същност квинтесенция на това, което може да се каже за метода ТЕС от научна гледна точка. Също така можете да видите подробна презентация на метода ТЕС-терапия и приложението и в pdf формат (12Мб!).

Разработка и обосноваване лечебното приложение на

транскраниалната електростимулация на защитните механизми на мозъка

с исползоване принципите на доказателствената медицина

(резултати на двадесет години изследвания)

д.м.н., професор, академик РАЕН, лауреат на Държавна премия на СССР

Лебедев Валерий Павлович

РЕЗЮМЕ

В обзора е представено описание на етапите на експерименталните изследвания при разработката на метода за селективна неинвазивна транскраниална електростимулация (ТЕС) на защитните механизми на мозъка, включително последователността от постановка на задачите до пътя за решаването им.

За първи път са доказани квазирезонансните свойства на защитните механизми на мозъка, а селективността на тяхната активация в разработен режим на електростимулация е доказана с помощта на съвременни имуноцитохимически, радиоимунохимически, авторадиографически методи, а също чрез ядерно-магнитно-резонанасна томография. Основните направления  на клинично използване на ТЕС са обосновани с предварително изучаване ефектите на това  въздействие при експериментално-патологични модели. Разгледани са резултатите при използване на ТЕС в различни области на медицината: невропатология, анестезиология, екстремална медицина, комбустиология, наркология, обща терапия, гастроентерология, оториноларингология, акушерство и гинекология, дерматология. Представени са основните принципи при създаване на апаратурата, реализираща метода ТЕС и са набелязани пътищата за нейното усъвършенствуване. Възпроизводимостта на експериментално-клиническите данних е основана на постоянното спазване в хода на изследованията принципите на доказателствената медицина. На основание съпоставянията на резултатите при изучаване на оптималните режими на ТЕС и резултатите при изучаване ефектите на светлинни проблясвания, се изказва предположение, че квазирезонансните свойства на защитните механизми на мозъка могат да бъдат отражение на общи фундаментални резонансни свойста на целия мозък.

1. Определение и терминология

Под транскраниална електростимулация (ТЕС) се разбира неинвазивно електрическо въздействие, избирателно активиращо антиноцицептивната система на мозъка в подкоровите структур, работа която се осъществява главно с участието на такива невротрансмитери и невромодулатори, като ендорфините и серотонина.

2. Принципите на доказателствената медицина като основа при разработката на метода и апаратурата за транскраниална електростимулация на защитните механизми на мозъка

Настоящата разработка и нейното внедрявана в клиническата практика, за разлика от по-рано описани методи за транскраниална електростимулация (електронаркоз, електросон, електроаналгезия), е реализирана с исползоването на приетите в международната практика правила на доказателствената медицина – принципите GLP (good laboratory practice), GCP (good clinical practice) и GSP (good statistical practice) [1]. Трябва да подчертаем, че правилата GLP са разработени за изучаване ефективността фармакологичните средства. Затова бе необходимо ясното им формулиране за целите на разработката на немедикаментозния метод на въздействие с помощта на физическия фактор [2, 3].

3. Постановка на задачите при експерименталната разработка на метода за транскраниална електростимулация на защитните механизми на мозъка

Естествено, че нашите изследвания по разработката на метода транскраниална електростимулция на защитните (антиноцицептивните) механизми на мозъка, започнати в 1981 г. [1], бяха построени на базата на принципно нови данни за структурно-фунционалната и неврохимическа организация на мозъка, получени през 70-те години на ХХ век.

4. Решение на задачите по експерименталната разработка на метода транскраниална електростимулция на защитните механизми на мозъка

4.1. Определяне пътищата на тока в мозъка за определяне оптималното положения на електродите.

4.2 Ибор на оптималните параметри на тока за транскраниална електростимулция на защитните механизми на мозъка.

4.3. Доказателства за селективното активирающо воздействие на транскраниалната електростимулация на ендорфинергичните и серотонинергичните структури на защитните механизми на мозъка.

4.4. Заключение по резултатите на експерименталната разработка на метода за транскраниална електростимулция на защитните механизми на мозъка

5. Обща характеристика на направлениятя на експериментално-клиническите изследования

Показани са основните видове ефекти транскраниална електростимулция на защитните механизми на мозъка. Доказано е, че всички тези ефекти са свързани с централното или периферното действие на ендорфините.

6. Списък на основните медицински учереждения, в които са провеждани експериментално-клиническото изучаване на метода ТЕС

Всички изложени по-долу данни са получени при съвместни изследвания в следните научно-практически учереждения:

7. Експериментално-клиническо обоснование на основните направления за лечебно приложение на транскраниалната електростимулция на защитните механизми на мозъка

7.1. Нормализация психофизиологическия статус

7.2.Антиалкохолно и антинаркотично действие

7.3. Противоболково действие

7.4. Нормализация на съдовата регуляция

7.5. Стимулация на репаративната регенерация

7.6. Имунотропни ефекти

7.7. Забавяне ръста на тумори

7.8. Системни лечебни ефекти на ТЕС-терапията

8. Противопоказания за приложение на ТЕС-терапията

ТЕС-терапията има ограничен кръг противопоказания:

1. Гърчови състояния, епилепсия;

2. Остри травми и тумори на гловния мозък;

3. Хидроцефалия;

4. Хипертонични кризи III-та степен;

5. Сърдечно мъждене и трептене;

6. Остри психически разстройства, в момента;

7. Тиреотоксикоза;

8. Повреждане на кожата в местата на поставяне на електродите;

9. Наличие на вградени стимулатори.

10. Възраст до 5 години.

ТЕС-терапия – това е вид транскраниална електростимулация (ТЕС), по друг начин казано неинвазивен и немедикаментозен метод на лечение, осъществяващ се чрез слаби импулси със специални характеристики посредством електроди, поставяни чрез мокри възглавнички върху кожата на главата.

Така се постига лечебно въздействие, което селективно активира защитните механизми на мозъка и предизвиква усилено отделяне на ендорфини и серотонин. Именно поради увеличението концентрацията на тези вещества в мозъка и в кръвта

ТЕС-терапията е един от малкото, ако не единствения физиотерапевтичен метод, разработката на който е изпълнена с пълното използоване принципите на доказателната медицина (evidence-based medicine). Това коренно отличава ТЕС-терапията от другите, по-рано предложени видове транскраниална електростимулация (электронаркоз, электросон, электроанальгезия и др.).

ТЕС-терапията е резултат на осмислена постановка на задачата и системо експериментално обоснован оптимален режим на електровъздействие, основано на използването на най-съвременните методи за изследоване (ядерномагнитен резонанс, имуноцитохимия, радиоимунохимия, авторадиография и др.) в съответствие с принципите на good laboratory practice.

Основните направления на клиническото използване на метода са предварително обосновани резултати от изследования върху експериментално-патологични модели.

ТЕС-терапията е метод с широк спектър на лечебно действие (виж показанията), оценка на клиническата ефективност на който при различни видове патологии е изпълнена в съответствие с принципите на good clinical and statistical practices (рандомизация, двоен „сляп“ контрол).

ТЕС-терапията е метод, прилагането на който практически не дава вредни странични ефекти, а противопоказанията са ограничени.

ТЭС-терапията е икономически високо рентабилен поради високата лечебна ефективност, позволяваща съществено да бъдат съкратени разходите за медикаменти, намалява броя на хоспитализираните болни и времето за стационарно лечение.