Основните ефекти на ТЕС-терапията, обусловени от усилената продукция и отделянето на ендорфини са  представени на схемата:

Метода ТЕС като вид терапия (транскраниална електростимулация на защитните механизми на мозъка) e разработeн преди около 20 години в Института по физиология носещ името на И.П.Павлов в Руската Академия на Науките (Санкт-Петербург) от група учени под ръководството на доктора на медицинските науки, професор, академик на Руската Академия за Естествени Науки и Академията за медико-технически науки, лауреата на Държавна премия на СССР -Валерий.П.Лебедев с прилагане принципите на доказателствената медицина.

Към момента метода ТЕС-терапия е общопризнат метод на лечение чрез физиотерапия.

Метода ТЕС-терапия е основан на експериментално открито явление за селективността на определено транскраниално електрическо въздействие на защитната система на мозъка при човека и животните, регистрирано  като научно откритие в Международната асоциация на авторите на научни открития и изобретения.

Способите на лечебно приложение на ТЕС-терапията и реализиращата го апаратура са защитени с ред авторски свидетелства на СССР и по-късно с патенти за изобретения на Руската Федерация.

Следва да подчертаем, че ефектите на ТЕС-терапията имат следните отличителни особенности:

1. Проявяват се комплексно и едновременно.
2. Имат хомеостатична насоченост.
3. Имат многокомпонентен системен характер.
По-долу е представен обзор, явяващсе по своята същност квинтесенция на това, което може да се каже за метода ТЕС от научна гледна точка. Също така можете да видите подробна презентация на метода ТЕС-терапия и приложението и в pdf формат (12Мб!).

Разработка и обосноваване лечебното приложение на
транскраниалната електростимулация на защитните механизми на мозъка
с исползоване принципите на доказателствената медицина
(резултати на двадесет годишни изследвания)

д.м.н., професор, академик РАЕН, лауреат на Държавна премия на СССР
Лебедев Валерий Павлович

Център за транскраниална електростимулация към Института по физиология носещ името на И.П. Павлов РАН, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ

В обзора е представено описание на етапите на експерименталните изследвания при разработката на метода за селективна неинвазивна транскраниална електростимулация (ТЕС) на защитните механизми на мозъка, включително последователността от постановка на задачите до пътя за решаването им.
За първи път са доказани квазирезонансните свойства на защитните механизми на мозъка, а селективността на тяхната активация в разработен режим на електростимулация е доказана с помощта на съвременни имуноцитохимически, радиоимунохимически, авторадиографически методи, а също чрез ядерно-магнитно-резонанасна томография. Основните направления  на клинично използване на ТЕС са обосновани с предварително изучаване ефектите на това  въздействие при експериментално-патологични модели. Разгледани са резултатите при използване на ТЕС в различни области на медицината: невропатология, анестезиология, екстремална медицина, комбустиология, наркология, обща терапия, гастроентерология, оториноларингология, акушерство и гинекология, дерматология. Представени са основните принципи при създаване на апаратурата, реализираща метода ТЕС и са набелязани пътищата за нейното усъвършенствуване. Възпроизводимостта на експериментално-клиническите данних е основана на постоянното спазване в хода на изследованията принципите на доказателствената медицина. На основание съпоставянията на резултатите при изучаване на оптималните режими на ТЕС и резултатите при изучаване ефектите на светлинни проблясвания, се изказва предположение, че квазирезонансните свойства на защитните механизми на мозъка могат да бъдат отражение на общи фундаментални резонансни свойста на целия мозък.


Под транскраниална електростимулация (ТЕС) се разбира неинвазивно електрическо въздействие, избирателно активиращо антиноцицептивната система на мозъка в подкоровите структур, работа която се осъществява главно с участието на такива невротрансмитери и невромодулатори, като ендорфините и серотонина.


Настоящата разработка и нейното внедрявана в клиническата практика, за разлика от по-рано описани методи за транскраниална електростимулация (електронаркоз, електросон, електроаналгезия), е реализирана с исползоването на приетите в международната практика правила на доказателствената медицина – принципите GLP (good laboratory practice), GCP (good clinical practice) и GSP (good statistical practice) [1]. Трябва да подчертаем, че правилата GLP са разработени за изучаване ефективността фармакологичните средства. Затова бе необходимо ясното им формулиране за целите на разработката на немедикаментозния метод на въздействие с помощта на физическия фактор [2, 3].


Естествено, че нашите изследвания по разработката на метода транскраниална електростимулция на защитните (антиноцицептивните) механизми на мозъка, започнати в 1981 г. [1], бяха построени на базата на принципно нови данни за структурно-фунционалната и неврохимическа организация на мозъка, получени през 70-те години на ХХ век.

4. Решение на задачите по експерименталната разработка на метода транскраниална електростимулция на защитните механизми на мозъка


Показани са основните видове ефекти транскраниална електростимулция на защитните механизми на мозъка. Доказано е, че всички тези ефекти са свързани с централното или периферното действие на ендорфините.


Всички изложени по-долу данни са получени при съвместни изследвания в следните научно-практически учереждения:

7. Експериментално-клиническо обоснование на основните направления за лечебно приложение на транскраниалната електростимулция на защитните механизми на мозъка

8. Противопоказания за приложение на ТЕС-терапията

ТЕС-терапията има ограничен кръг противопоказания:

1. Гърчови състояния, епилепсия;

2. Остри травми и тумори на гловния мозък;

3. Хидроцефалия;

4. Хипертонични кризи;

5. Остри психически разстройства;

6. Тиреотоксикоза;

7. Повреждане на кожата в местата на поставяне на електродите;

8. Наличие на вградени стимулатори.

9. Възраст до 5 години.