ТЕС-терапия – това е вид транскраниална електростимулация (ТЕС), по друг начин казано неинвазивен и немедикаментозен метод на лечение, осъществяващ се чрез слаб ток със специални характеристики посредством електроди, поставяни чрез мокри възглавнички върху кожата на главата.

Така се постига лечебно въздействие, което селективно активира защитните механизми на мозъка и предизвиква усилено отделяне на ендорфини и серотонин. Именно поради увеличението концентрацията на тези вещества в мозъка и в кръвта произтичат лечебните ефекти на ТЕС-терапията.

В основата на ТЕС-терапията е регистрирано научно открие за селективността на транскраниалното електрическо въздействие върху защитните механизми на мозъка, направено в Института по физиология им. И.П.Павлова при РАН и Центъра ТЕС. Практическата реализация се осъществява от специално разработени за целта биомедицински апарати „ТРАНСАИР“, отличавщи се по възможности и функции и адаптирани за използоване в стационар, поликлиника, а също така и в полеви или домашни условия.

ТЕС-терапията е един от малкото, ако не единствения физиотерапевтичен метод, разработката на който е изпълнена с пълното използоване принципите на доказателната медицина (evidence-based medicine). Това коренно отличава ТЕС-терапията от другите, по-рано предложени видове транскраниална електростимулация (электронаркоз, электросон, электроанальгезия и др.).

ТЭС-терапията е резултат на осмислена постановка на задачата и системо експериментално обоснован оптимален режим на електровъздействие, основано на използването на най-съвременните методи за изследоване (ядерномагнитен резонанс, имуноцитохимия, радиоимунохимия, авторадиография и др.) в съответствие с принципите на good laboratory practice.

Основните направления на клиническото използване на метода са предварително обосновани резултати от изследования върху експериментално-патологични модели.

ТЕС-терапията е метод с широк спектър на лечебно действие (виж показанията), оценка на клиническата ефективност на който при различни видове патологии е изпълнена в съответствие с принципите на good clinical and statistical practices (рандомизация, двоен „сляп“ контрол).

ТЕС-терапията е метод, прилагането на който практически не дава вредни странични ефекти, а противопоказанията са ограничени.

ТЭС-терапията е икономически високо рентабилен поради високата лечебна ефективност, позволяваща съществено да бъдат съкратени разходите за медикаменти, намалява броя на хоспитализираните болни и времето за стационарно лечение.